skip to content

Clubul Oamenilor de Afaceri
de Limba Germana din Transilvania de Nord

Deutschsprachiger Wirtschaftsclub Nordtransilvanien

Modificări fiscale importante în această toamnă

15. Oktober 2021

La sfârșitul lunii agust, cele două acte normative importante în domeniul fiscal – Codul fiscal și Codul de procedură fiscală – au fost modificate. Modificările vizează în special clarificări, completări și schimbări, ce necesită un timp de pregătire în vederea implementării acestora. Aspectele relevante pentru companii sunt, printre altele:

I. Modificări aduse Codului fiscal

Impozit pe profit

In privința distribuirii dividendelor, se extinde aplicabilitatea Directivei privind "societățile-mamă și filialele". În viitor, și distribuirile realizate de plătitori români de impozit pe veniturile microîntreprinderilor vor intra în sfera de aplicabilitate a scutirii de la plata impozitului pe dividende - aspect deosebit de interesant pentru IMM-uri active pe plan international. S-au introdus și precizări procedurale privitoare la distribuiri de dividente efectuate între persoane române.

Începând cu anul 2022, cheltuielile privind ajustări de valoare aferente creanțelor vor fi deductibile în proporție de 50% la calcularea impozitului pe profit. În prezent, astfel de ajustări sunt deductibile în proporție de 30%. Anumite precondiții trebuie avute în vedere.

Au fost introduse reglementări de punere în aplicare și procedurale pentru accesarea facilităților fiscale sub forma reducerii impozitului pe profit, al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și al impozitului specific din sectorul Horeca, de către contribuabili care, în scopul îmbunătățirii situației financiare, își majorează capitalurile proprii în intervalul 2021 – 2025, în conformitate cu dispozițiile O.u.G. 153/2020.

Alte dispoziții vizează punerea în aplicarea a legislației UE în domeniul impozitării la transferul unei afaceri în alt stat membru (exit taxation). Întrucât este permis ca impozitul aferent transferului să fie eșalonat pe o perioadă 5 ani, se prevede, printre altele, obligația constituirii unei garanții din partea contribuabilului în cazul unor astfel de amânări.

În vederea evitării dublei impuneri, sunt introduse reglementări pentru recunoașterea certificatelor de rezidență transmise prin mijloace electronice, precum și anumite formulare privind atestarea formală a rezidenței persoanelor juridice.

TVA

Implementarea deficitară a legislației UE privind pachetul de comerț electronic introdus de la 01.07. este îmunătățită prin includerea unor categorii suplimentare de contribuabili, cum ar fi întreprinderile mici, în sfera de aplicare a ghișeului "One-Stop-Shop" (OSS).

Au fost de asemenea introduse anumite scutiri temporare privind TVA. Acestea vizează importuri, livrări sau servicii contractate de instituții UE, în măsura în care acestea achiziționează bunurile sau serviciile respective în scopul îndeplinirii sarcinilor care le sunt atribuite de dreptul UE pentru a răspunde pandemiei COVID-19.

II. Modificări ale Codului de procedură fiscală

Raportarea SAF-T

De la 1 ianuare 2022 va fi introdus în procedura fiscală un nou și complex tip de declarație, denumită "Standard Audit File" – Taxe („SAF-T"). Aceasta conține informații din evidențele contabile și fiscale ale unui contribuabil și permite administrației fiscale române să aibă un acces extins la informații privind procesele comerciale și organizatorice ale declarantului.

Aspectele relevante privind implementarea vor fi reglementate prin Ordin al administrației fiscale ANAF și se află în prezent în proces de consultare publică. Într-o primă fază, această obligație de raportare va viza pe marii contribuabili; se preconizează extinderea acesteia în viitor.

Comunicare cu administrația fiscală prin mijloace electronice

Începând cu anul 2022, comunicarea între ANAF și alte autorități va avea loc exclusiv prin mijloace electronice.

Din martie 2022, întreprinzătorii individuali, liber profesioniștii, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică vor fi, de asemenea, obligați să obțină acces în așa-numitul "spațiu virtual privat" (Spatiu Privat Virtual, pe scurt SPV).

Clarificări privind jurisprudența și privind procedurile de control

Pornind de la practica organelor competente și jurisprudență, se clarifică faptul că, pe baza unor hotărâri judecătorești, (i) deciziile emise de administrația fiscală de inactivare a unui contribuabil pot fi suspendate și (ii) declarațiile fiscale referitoare la anumite perioade și/ sau impozite ce au fost deja supuse procedurii de control, pot fi corectate.

În viitor, controalele fiscale vor putea fi repetate de către aceeași echipă de control, atunci când, din motive obiective, este imposibilă desemnarea unei alte echipe.

Rambursări de TVA cu control ulterior

Rambursarea TVA cu control ulterior a fost introdusă cu caracter temporar în anul 2021 în contextul pandemiei Covid. Începând cu 01.02.2022 ea va avea, în esență, un caracter permanent.

Eșalonarea și anularea datoriilor fiscale

Anumite reglementări introduse cu caracter temporar în timpul pandemiei Covid vor fi stabilite în mod permanent începând cu octombrie 2021. Acestea permit eșalonarea datoriilor fiscale, la cererea contribuabilului, cu respectarea anumitor condiții și pentru un anumit interval de timp.

De asemenea, se reglementează posibilitatea de a anula în anumite condiții obligații fiscale accesorii, aferente obligațiilor fiscale principale pentru perioade anterioare.

Contact și informații suplimentare:

STALFORT Legal. Tax. Audit.
București – Bistrița – Sibiu
Biroul București:
T.: +40 – 21 – 301 03 53
F: +40 – 21 – 315 78 36
M:
www.stalfort.ro


DB Schenker anunță inaugurarea unui nou terminal de cross-dock în Cluj »

« Wichtige steuerliche Änderungen zum Herbst

< News-Archiv